Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δημήτριος Ν. Λαμπρέλλης