Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Ρόλος των Φορέων της Αυτοδιοίκησης στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής

22,89 20,60

Ο Ρόλος των Φορέων της Αυτοδιοίκησης στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής

22,89 20,60

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να οριοθετηθεί η συμμετοχή των φορέων της αυτοδιοίκησης γενικότερα στα συστήματα κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα δε σε συνθήκες απορύθμισης του κράτους πρόνοιας τουλάχιστον όπως αυτό διαμορφώθηκε μεταπολεμικά στα ευρωπαϊκά κράτη. Με αφορμή μια ελληνική περίπτωση, επιχειρείται να αποσαφηνιστούν οι όροι και τα όρια συμβολής του υποεθνικού επιπέδου διακυβέρνησης στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας. Καθώς μάλιστα στο πλαίσιο του κράτους πρόνοιας οι ρόλοι αναδιατάσσονται, τόσο η υποεθνική όσο και η υπερεθνική παράμετρος φαίνεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη μορφή της κοινωνικής πολιτικής. Επομένως η συζήτηση αναφορικά με το ρόλο των φορέων της αυτοδιοίκησης βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Επιδίωξή μας ήταν η συμβολή στη συζήτηση αυτή. Με την αναφορά σε μια ελληνική περίπτωση δίνονται οι αφετηρίες του προβληματισμού που αφορά τις υπηρεσίες πρόνοιας και τον τρόπο που αυτές οργανώνονται στο τοπικό επίπεδο με ευθύνη των φορέων της αυτοδιοίκησης συμβάλλοντας στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής
Το σύγχρονο κράτος και η αυτοδιοίκηση. Κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων
Η σύνδεση των φορέων αυτοδιοίκησης με τα συστήματα κοινωνικής πολιτικής
Η θεσμική οργάνωση της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
Δομές πρόνοιας στην αυτοδιοίκηση, η περίπτωση της Αχαΐας
Πόροι του συστήματος παροχών κοινωνικής πρόνοιας στο τοπικό επίπεδο
Ανάπτυξη και συντονισμός των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας της αυτοδιοίκησης
Χαρακτηριστικά στοιχεία των δομών κοινωνικής προστασίας της αυτοδιοίκησης
Τελικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]