Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών

29,86 26,87

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών

29,86 26,87

Περιγραφή

Το κλασικό πια αυτό εισαγωγό έργο στον τομέα της μεθοδολογίας και των τεχνικών των κοινωνικών ερευνών χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται τα καθαυτό μεθοδολογικά προβλήματα της κοινωνικής έρευνας καθώς και η διαδρομή της από τη στιγμή της σύλληψης του εκάστοτε προβλήματος μέχρι την εκτέλεσή της. Στο δεύτερο δίνονται εισαγωγικά στοιχεία κυρίως της Περιγραφικής Στατιστικής, καθώς και της Δειγματοληψίας. Σε αυτή τη νέα έκδοση κρίθηκε απαραίτητο να προστεθεί ένα Επίμετρο που αναφέρεται στην επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στην κοινωνική έρευνα, καθώς, πολλοί τομείς της γενικότερης δραστηριότητας του σύγχρονου κοινωνικού ερευνητή επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από την ανάπτυξη των μικροΫπολογιστών, την εξέλιξη του λογισμικού και των εφαρμογών και τη νέα επικοινωνιακή διάσταση που έχει λόγω των διεθνών δικτύων ο υπολογιστής σήμερα. Το παρόν βιβλίο, φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός στις πρώτες προσπάθειες μύησης στη μεθοδολογία και τις τεχνικές της κοινωνικής έρευνας για τον κοινωνιολόγο, τον εκπαιδευτικό, τον ψυχολόγο και κάθε μελετητή των Επιστημών του Ανθρώπου.

Περιεχόμενα

Επιλογή και διατύπωση του προβλήματος της έρευνας
Ο σχεδιασμός στην κοινωνική έρευνα
Πρόβλημα μέτρησης στις κοινωνικές έρευνες
Συλλογή των δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Στοιχεία στατιστικής και δειγματοληψίας
Στοιχεία στατιστικής
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Ποσοτικά χαρακτηριστικά
Αριθμητική περιγραφή μιας στατιστικής μεταβλητής
Περιγραφή ενός πληθυσμού ως προς τα δυο χαρακτηριστικά
θεωρητικές κατανομές
Έλεγχος υποθέσεων
Στοιχεία δειγματοληψίας
Απλή τυχαία δειγματοληψία
Δειγματοληψία κατά στρώματα
Δειγματολειψία κατά δεσμίδες
Πολυσταδιακή δειγματοληψία
Εμπειρικές μέθοδοι δειγματοληψίας
Οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνική έρευνα

[Περισσότερα...]