Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση & Ανταγωνιστικότητα

16,52 14,87

Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση & Ανταγωνιστικότητα

16,52 14,87

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31376
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1222-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550552
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   270
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στη μελέτη των παραγόντων ανάπτυξης της ναυτιλίας στη χώρα μας, αλλά και ειδικότερα στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς μελετά και αξιολογεί το ρόλο των Ελλήνων ναυτικών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο πεδίο απαιτεί συστηματική επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, καθώς οι Έλληνες ναυτικοί διαδραματίζουν και στις μέρες μας σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτιλίας και του ελληνικού ναυτεργατικού δυναμικού, την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά ναυτικής εργασίας, το βιβλίο επιχειρεί με διεπιστημονική προσέγγιση να δείξει ότι για την εκτίμηση του πραγματικού κόστους της ναυτεργασίας είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας ορθολογικής προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη της τόσο το κόστος μισθοδοσίας, όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ναυτικών, τα οποία, τελικά, διαμορφώνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι για την αξιολόγηση της συμβολής των Ελλήνων ναυτικών στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας είναι απαραίτητη η εξέταση του κόστους μισθοδοσίας τους υπό το πρίσμα της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς τους και της συμβολής τους στην αποτελεσματικότερη μακροχρόνια απόδοση των πλοίων αλλά και των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διατήρηση και αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ναυτικών σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους, οι συγγραφείς αναλύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις που σήμερα εφαρμόζονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναφορικά με τη διαχείριση του ναυτεργατικού δυναμικού τους και προτείνουν ένα πλαίσιο μέτρων πολιτικής που ενισχύουν το ναυτικό επάγγελμα και περαιτέρω την αειφόρο ανταγωνιστική ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς αγορές

Περιεχόμενα

Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος Διαγραμμάτων
Κατάλογος Σχημάτων
Πρόλογος Γιάννη Χαλά
Πρόλογος
Εισαγωγή
Το ελληνικό ναυτεργατικό δυναμικό
Ελληνική σημαία: Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών
Ανταγωνιστικότητα Ελλήνων ναυτικών: η ποσοτική διάσταση
Ανταγωνιστικότητα Ελλήνων ναυτικών: η ποιοτική διάσταση
Επιλογή – απασχόληση πληρωμάτων και ανταγωνιστικότητα: εναλλακτικές προσεγγίσεις
Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη ναυτική απασχόληση
Εθνικές πολιτικές για τη ναυτική απασχόληση
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα
Οι συγγραφείς

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες