Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

26,87 24,18

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

26,87 24,18

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο καλύπτει τις βασικές προσεγγίσεις των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές των κοινωνικών επιστημών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για σπουδαστές και νέους ερευνητές αυτού του χώρου. Η συγγραφέας του, αφού κάνει μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους και τα είδη των ερευνών, καθώς και στα φιλοσοφικά-μεθοδολογικά ρεύματα από τα οποία αυτά προσδιορίζονται, περιορίζεται και εμβαθύνει στη λεγόμενη «ποσοτική» μεθοδολογία έρευνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται η διαδικασία (κύκλος) της έρευνας, από την επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος, τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων, την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, την επιλογή του δείγματος, τη συλλογή και καταχώρηση των ερευνητικών δεδομένων, μέχρι τη στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αυτών των δεδομένων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θεωρητικές προσεγγίσεις: Εισαγωγή, Εννοιολογικές διασαφήσεις, Επιστημονικές-θεωρητικές αντιπαραθέσεις και ερευνητική μεθοδολογία, Είδη ερευνών, Ο κύκλος της έρευνας, Μεταβλητές και κλίμακες μέτρησης, Τεχνικές και μέσα συλλογής δεδομένων στην ποσοστική έρευνα, Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων, Ηθικά και δεοντολογικά θέματα στην έρευνα
Ανάλυση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων: Το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, Δημιουργία, αποθήκευση και ανάγνωση αρχείου, Διαχείριση δεδομένων, Μετασχηματισμοί δεδομένων, Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, Πίνακες διπλής εισόδου και χ2 Test, Ανάλυση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Έλεγχος υποθέσεων με το κριτήριο T-Test, Ανάλυση διακύμανσης διασποράς, Μη παραμετρικά Tests, Συσχέτιση, Ανάλυση παραγόντων, Ανάλυση παλινδρόμησης, Ανάλυση περιεχομένου, Επιλογή στατιστικών δεικτών και κριτηρίων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες