Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής

22,00 19,80

22,00 19,80

Περιγραφή

Στόχος των μελετών του περιλαμβάνονται στον παρόντα συλλογικό τόμο είναι η διερεύνηση βασικών ζητημάτων οικογενειακής πολιτικής, και η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες θεωρητικές αναφορές και τις τρέχουσες πρακτικές στην Ελλάδα. Το εμπειρικό υλικό της μελέτης συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού ερευνητικού προγράμματος IPROSEC (Improving Policy Responses and Outcomes to Socio-Economic Challenges) με αντικείμενο της αλληλεπίδραση των πολιτικών για την οικογένεια με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Από τα ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος επελέγησαν εννέα, που συνδέονται με τη χάραξη και την εφαρμογή της οικογενειακής πολιτικής – αυτής της εν πολλοίς άρρητης ελληνικής οικογενειακής πολιτικής. Οι συγγραφείς των αντίστοιχων Κεφαλαίων χρησιμοποίησαν κατά βούληση το εμπειρικό υλικό, όχι απλώς καταθέτοντας τις προσωπικές “αναγνώσεις” τους, αλλά και εντάσσοντάς το στα συμπεράσματα δικών τους σχετικών ερευνών. Τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται σε πτυχές της οικογενειακής πολιτικής που άπτονται της δημογραφίας, του συνδυασμού εργασίας και οικογένειας, των ατομικών κύκλων οικογενειακής ζωής, της μονεγονεϊκότητας, της φροντίδας των ηλικιωμένων, των σχέσεων με τους συγγενείς, της απασχόλησης των γυναικών, της κοινωνικής στήριξης της οικογένειας και των προσδοκιών από το Κράτος.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Δημογραφικές διαστάσεις των μεταβολών της οικογένειας και των νοικοκυριών στην Ελλάδα – Μια πρώτη προσέγγιση
Εργασία και οικογενειακή ζωή
Ατομικοί κύκλοι οικογενειακής ζωής και κοινωνικές συμβάσεις
Μεταβολές της οικογενειακής οργάνωσης – Μονογενεϊκές οικογένειες: Μια πρόκληση για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα
Ο ηλικιωμένος και η οικογένειά του
Σχέσεις με συγγενείς στην ελληνική οικογένεια
Η απασχόληση των γυναικών: ανάγκη ή επιλογή;
Οικογένειες, οικογενειακές πολιτικές, κοινωνικός αποκλεισμός και ο ιδιαίτερος ρόλος προγραμμάτων οικογενειακής στήριξης
Κρατικές παρεμβάσεις και ιδιωτική ζωή της οικογένειας: Προσδοκίες από την άσκηση οικογενειακής πολιτικής
Παράρτημα: Τα ευρήματα του IPROSEC
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης