Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα

27,87 25,08

Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα

27,87 25,08

Περιγραφή

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αναπτύσσεται ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας που απαρτίζεται από έμπειρους και νέους ερευνητές που καταγίνονται με την αναζήτηση νέων ιδεών, γνώσεων, διαδικασιών και μεθόδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το μέλλον της Ευρώπης διαμορφώνεται μέσα από την έρευνα και απαιτείται επένδυση στον Άνθρωπο και στην Γνώση Τα Κράτη Μέλη έχουν αποδεχθεί ότι για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας για «ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, και κοινωνική συνοχή» απαιτείται η εγκαθίδρυση της Κοινωνίας της Γνώσης. Δηλαδή μιας αναβαθμισμένης Νέας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας που βασίζεται στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση.

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν κοινωνικές επιστήμες με τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων.

Στο βιβλίο αυτό ο σπουδαστής θα ενημερωθεί για τις «Μεγάλες Κοινωνικές Έρευνες» που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία όπως είναι η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, οι Οικογενειακοί Προϋπολογισμοί, και η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης και αποβλέπουν στην καταγραφή και διερεύνηση της «κοινωνικής ζωής» στην Ευρώπη. Επιπλέον θα πληροφορηθεί για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα που διεξάγεται σε περισσότερες από 30 Χώρες της Ευρώπης και αποσκοπεί στην καταγραφή των στάσεων, απόψεων και υποκειμενικών εκτιμήσεων των Ευρωπαίων Πολιτών για τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, και πολιτιστικές εξελίξεις.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων & διαγραμμάτων
Εισαγωγή
Από την αρχική ιδέα στο σχέδιο έρευνας
Η συγγραφή της επιστημονικής μελέτης
Μεταβλητές και κλίμακες μέτρησης
Παρουσίαση και μαθηματική επεξεργασία στατιστικών δεδομένων
Ηλεκτρονική διαχείριση και απεικόνιση δεδομένων
Έρευνα και τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
Η "Κοινωνική Φωτογραφία" και οι έρευνες της Eurostat
Η ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα
Στατιστικά μέτρα κεντρικής τάσης
Μέτρα διασποράς ή μεταβλητότητας
Στατιστικά μέτρα ασυμμετρίας και κυρτότητας
Στατιστικά μέτρα συγκέντρωσης ή ανισοκατανομής
Συνδιακύμανση και συσχέτιση στατιστικών δεδομένων
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Ερωτηματολόγια Ε.Σ.Υ.Ε.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες