εξώφυλλο Το Νέο Δημογραφικό Τοπίο του 21ου Αιώνα

Το Νέο Δημογραφικό Τοπίο του 21ου Αιώνα

18,71 16,84

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Η σημασία των δημογραφικών αλλαγών υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας
Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στη ΝΑ Ευρώπη
Η πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα: Προοπτικές εξέλιξης και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
Δημογραφικές μεταβολές και αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση
Δημογραφικές τάσεις και εκπαίδευση
Δημογραφικές αλλαγές και ισότητα των φύλων: Μια αντιθετική σχέση;
Η μεταναστευτική εισροή ως παράγοντας επιβράδυνσης της δημογραφικής γήρανσης
Δημογραφικές μεταβολές και κοινωνική συνοχή
Η θέση των ηλικιωμένων ατόμων σε ένα καθεστώς συνεχούς δημογραφικής γήρανσης
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το Νέο Δημογραφικό Τοπίο του 21ου Αιώνα

18,71 16,84