Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις

22,89 20,60

Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις

22,89 20,60

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, χωρίς να επιδιώκει την πλήρη περιγραφή των εργαλείων δημογραφικής ανάλυσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της δημογραφίας αλλά και το αντικείμενο που πραγματεύεται (πληθυσμός). Επιπλέον, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία των διαχρονικών μεταβολών της κατά ηλικία δομής του πληθυσμού για ορισμένους βασικούς τομείς οργάνωσης της κοινωνίας μας και ειδικότερα την αγορά εργασίας και τα συστήματα συνταξιοδότησης. Η προσέγγιση των δημογραφικών ζητημάτων γίνεται μέσα από μία “ψύχραιμη οπτική” η οποία στοχεύει σε ένα συστηματικό και πολύπλευρο προβληματισμό που συνδυάζει τις δημογραφικές αλλαγές με τις κοινωνικο-οικονομικές τους επιπτώσεις και καταλήγει προβάλλοντας την ανάγκη χάραξης πολιτικών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τον περιορισμό των ανισοτήτων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Δημογραφία και πληθυσμός
Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα
Δημογραφικές αλλαγές και επιπτώσεις για την αγορά εργασίας
Δημογραφικές εξελίξεις και κοινωνική ασφάλιση: Η περίπτωση του συνταξιοδοτικού συστήματος
Συμπέρασμα
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία
Θεματικό ευρετήριο
Κατάλογος Πινάκων και Διαγραμμάτων
Περιεχόμενα (στα αγγλικά)
Περίληψη (στα αγγλικά)
Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων (στα αγγλικά)

[Περισσότερα...]