Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

9,25 8,33

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

9,25 8,33

Περιγραφή

Οι θεματικές του βιβλίου αφορούν: α) στην εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία β)στη διερεύνηση του ζητήματος της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας γ) στην ανάλυση του φαινομένου της διγλωσσίας και δ) στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη διδασκαλία των ελληνικών ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας

Περιεχόμενα

Μεταναστευτικά κινήματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό, αίτια και εξέλιξή τους
Παλιννόστηση και αλλοδαποί στην Ελλάδα, από το 1960 ως σήμερα. Αίτια και εξέλιξη
Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών παιδιών και μετακινούμενων πληθυσμών
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σήμερα στα ΑΕΙ των δημοκρατιών της πρώην ΕΣΣΔ
Η ελληνική γλώσσα σε φοιτητές από τα πανεπιστήμια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα πλαίσια προγραμμάτων ταχύρυθμης εκπαίδευσης
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Δυτική Ευρώπη
Η διαχρονική – Διαπολιτισμική Άποψη (θεωρία) για την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία
Τα γλωσσικά "ιδιώματα" και ο ρόλος τους στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας
Η παρέμβαση του γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας
Στάδια παρέμβασης γλωσσικών ιδιωμάτων στην εκμάθηση συναφούς με τα ιδιώματα γλώσσας
Η παραδειγματική σχέση πρώτης και δεύτερης γλώσσας και οι παιδαγωγικές της συνέπειες
Οδηγεί η δίγλωσση εκπαίδευση πάντα στη διγλωσσία;
Οι όψεις της διδασκαλίας των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας
Η διδασκαλία της γλώσσας: Η περίπτωση της διδασκαλίας των κειμένων

[Περισσότερα...]