Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

38,81 34,93

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

38,81 34,93

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32035
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-077-5
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402077
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   658
Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες, είμαστε μάρτυρες θεαματικών αλλαγών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι επιπτώσεις των μεταβολών αυτών στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος και, γενικότερα, στη σταδιοδρομία των ατόμων είναι σημαντικές. Οι κυριότερες από αυτές εξετάζονται στον παρόντα τόμο.
Αναλύονται, επίσης, τα προσόντα και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι για εργασία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής μας. Επισημαίνονται, ακόμη, οι δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που συναντούν οι σύγχρονοι πολίτες, και ιδίως οι νέοι, στον τομέα της επαγγελματικής τους ζωής.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι, για να μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να επιτύχει στην επαγγελματική του ζωή, έχει, μεταξύ άλλων, ανάγκη από συνεχή πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, τις εξελίξεις της οικονομίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και για τις ευκαιρίες που του προσφέρονται και τις δυνατότητες τις οποίες έχει κάθε φορά που καλείται να πάρει κρίσιμες για τη ζωή του αποφάσεις. Επιπρόσθετα, χρειάζεται κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και συστηματική βοήθεια για να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του. Απαραίτητη, τέλος, είναι η συμβουλευτική του στήριξη για να μπορεί να υπερβαίνει, χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα, τις δυσκολίες που συναντά στην εκπαιδευτική του διαδρομή και την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Για τους παραπάνω λόγους, ο ρόλος του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενισχύεται καθημερινά, ενώ το αίτημα της αποτελεσματικής εφαρμογής του εντείνεται συνεχώς και η ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης, όσων ασχολούνται ή ενδιαφέρονται γι’ αυτόν, αυξάνεται. Αυτήν ακριβώς την ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν στην αποστολή, στις λειτουργίες, στις μεθόδους, στα μέσα και στον τρόπο εφαρμογής του παραπάνω θεσμού επιδιώκει να προσφέρει το παρόν έργο. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ιστορική εξέλιξη της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι θεωρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, οι ψυχολογικοί, κοινωνοκο-οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των πολιτών, τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και τα επαγγελματικά προβλήματα ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: εννοιολογικές διασαφήσεις, σκοποί και στόχοι, Μ.Κ.
Ιστορική εξέλιξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, Μ.Κ.
Η εφαρμογή και η εξέλιξη του επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα, Μ.Κ. – Τ.Φ.-Ζ.
Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και οι σχετικές θεωρίες, Ε.Δ.
Οι κοινωνικές διαστάσεις του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, Μ.Κ. – Ι.Μ.
Οι οικονομικές διαστάσεις του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, Γ.Π.
Οι πολιτικές διαστάσεις του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, Μ.Κ.
Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση του επαγγελματικού προσανατολισμού και η μεθοδολογία της, Μ.Μ.-Λ.
Ψυχολογική διάγνωση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, κλίσεων και ικανοτήτων, Α.Κ.
Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα και η μεθοδολογία της, Μ.Κ.
Μετάβαση και εικονική επικοινωνία: ο ρόλος της συμβουλευτικής και της αγωγής στα ΜΜΕ, Χ.Κ.-H.
Αυτοαντίληψη, αυτογνωσία και επαγγελματικός προσανατολισμός, Γ.Φ.
Οι διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της εργασίας και τα συστήματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στις χώρες της ΕΕ, ΣΠ.Κ.
Η κατάρτιση και ο ρόλος των λειτουργών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, Μ.Κ. – Κ.Μ.
Η εφαρμογή της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ε.Δ. – Α.Μ.
Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Α.Β.
Σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον προσανατολισμό των μαθητών, Α.Β.
Η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός στην επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Μ.Κ.
Οικονομική ανάπτυξη, εκπαίδευση, αγορά εργασίας και επαγγελματικός προσανατολισμός, Κ.Κ.
Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες και επαγγελματική επιλογή στην Ελλάδα, Ν.Π.
Το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και ο σύγχρονος επαγγελματικός προσανατολισμός, Θ.Κ.
Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες: προϋποθέσεις, προβλήματα, Λ.Δ.
Συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός και κοινωνικός αποκλεισμός, Ν.Φ.
Επαγγελματική αξιολόγηση και συμβουλευτική των γυναικών, Δ.Σ.-Δ.
Επίλογος
Παράρτημα

[Περισσότερα...]