Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κράτος, Κοινωνία Πολιτών και Εργαξία

14,53 13,08

Κράτος, Κοινωνία Πολιτών και Εργαξία

14,53 13,08

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι μια μακρο-κοινωνιολογική προσέγγιση στους θεσμούς της διοικητικής διακυβέρνησης με σκοπό να αναδείξει έννοιες “πολιτικής” και “διοίκησης” της κοινωνίας και της αγοράς, δίνοντας έμφαση σε ένα γερμανικό ιστορικό που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ίδια τη λογική της επιστήμης της κοινωνίας. Η σημασία του διοικητικού-κοινωνιολογικού παραδείγματος περιγράφεται με σκοπό να προσεγγίσουμε το κράτος της Κεντρικής Ευρώπης σαν μηχανισμό ρύθμισης οικονομίας του έθνους, της εργασίας, των οικογενειών και του κοινωνικού πεδίου. Η σημασία της εργασίας φαίνεται δραματικά σε αυτή την περίπτωση σε διάφορες ιστορικές στιγμές, βλέπουμε δε μια μεγαλύτερη συνέχεια μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ιδιαίτερα μετά την κρίση του 1929 από την άποψη της Διοίκησης του προέδρου Roosevelt μέχρι και τη συγκρότηση νέων μορφών διακυβέρνησης της εργασίας επί Προέδρου Clinton. Τέλος, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την ελληνική περίπτωση μεταπολεμικά χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία για τη διάγνωση των μορφών “διακυβέρνησης” που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έρευνα.

Περιεχόμενα

Λογικό πρότερο για μια εργασία για την εργασία, την κοινωνία, τον άνθρωπο, Ν.Σ.
Πρόλογος
Εισαγωγή
Ιστορική ανασκόπηση της σχέσης Κράτους-Ιδιωτικής Κοινωνίας και οι επιπτώσεις αυτής της σχέσης
Περιοδολόγηση πολιτειακών μορφών στην Ευρώπη. Ιστορικοπολιτική κοινωνιολογία
Απολυταρχισμός και Φιλελευθερισμός. Τα οργανωμένα συμφέροντα και η γένεση της οργανωμένης κοινωνίας της εργασίας
Εργασιακή διαδικασία, η κρίση του πολιτικο-κοινωνικού μοντέλου στην Ευρώπη στις αρχές του 20ού αιώνα και οι αμερικάνικες καινοτομίες. Τα είδη πολιτικής της αγοράς εργασίας υπό επισκόπηση
Προώθηση νέων συνεργατικών μορφών εργασίας και τοπική ανάπτυξη της απασχόλησης σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης
Πτυχές της κοινωνικής διακυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στις ΗΠΑ και οι επιπτώσεις για μια παγκόσμια πολιτική κατά του κοινωνικού αποκλεισμού
Προσεγγίσεις στα είδη πολιτικής απασχόλησης της Ύστερης Ελλάδας
Συμπεράσματα-Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες