Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γλωσσική Διδασκαλία και Νέες Τεχνολογίες

9,95 8,96

Γλωσσική Διδασκαλία και Νέες Τεχνολογίες

 • Διερεύνηση των τρόπων διδακτικής αξιοποίησης ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διδασκαλίας του λεξιλογίου

9,95 8,96

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41959707
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1637-3
  • Έκδοση:
   1η , Ιούλιος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557299
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   176
Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη, που συνιστά το αποτέλεσμα σχετικής μεταδιδακτορικής έρευνας, επιχειρείται να εξεταστεί μια ιδιαίτερη πλευρά της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα και συγκεκριμένα ο βαθμός της συμβολής τους στην αποτελεσματική διδασκαλία και εκμάθηση του λεξιλογίου που θεωρείται σήμερα βασικός τομέας του γλωσσικού φαινομένου. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής διερευνήθηκαν τόσο ο τρόπος διδακτικής αξιοποίησης, όσο επίσης και οι δυνατότητες ικανοποιητικής απόδοσης ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης της μάθησης του λεξιλογίου, προσανατολισμένου στα ατομικά χαρακτηριστικά των διδασκομένων, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Η πειραματική εφαρμογή απέδειξε την ύπαρξη ενός νέου δρόμου στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η διδασκαλία του λεξιλογίου στο μέλλον και να ξεπεραστούν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που συναντούσε, ιδίως λόγω ανεπάρκειας χρόνου αλλά και λόγω αδυναμίας για εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που συνιστά βασικό κίνητρο μάθησης από την πλευρά του μαθητή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θεωρητική ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων: Το λεξιλόγιο ως τομέας του γλωσσικού φαινομένου. Η λέξη στην παραδοσιακή διδακτική αντίληψη. Το λεξιλόγιο μετά την εμφάνιση της γλωσσικής επιστήμης. Το λεξιλόγιο ως βασικός τομέας της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Η αναγνώριση της δημοτικής γλώσσας και οι μεταγενέστερες εξελίξεις στον τομέα της λεξιλογικής διδασκαλίας. Η αξιοποίηση των σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για μια δημιουργικότερη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Οι νέες τεχνολογίες και η συμβολή τους στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας και ειδικότερα της γλωσσικής εκπαίδευσης: Ένα σύντομο ιστορικό. Η εξέλιξη των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και η συμβολή τους στη γλωσσική διδασκαλία: Η περίπτωση του λεξιλογίου. Η δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης του λεξιλογίου. Θεωρητική τεκμηρίωση. Τα χαρακτηριστικά, η λειτουργία και η αναμενόμενη διδακτική αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου διαδικτυακού περιβάλλοντος
Πειραματική εφαρμογή και ερευνητικά αποτελέσματα: Αντικείμενο και στόχοι έρευνας. Μεθοδολογία: Μέθοδος, οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης. Συμπεράσματα – Συζήτηση – Προτάσεις. Επίλογος
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]