Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα

12,94 11,65

Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα

12,94 11,65

Περιγραφή

Η σύνταξη διαπολιτισμικών Αναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) αποτελεί μια συζήτηση με πολλές ερωτήσεις, λίγες απαντήσεις και ακόμη λιγότερες λύσεις. Το συγκεκριμένο βιβλίο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, επιχειρεί να συνεισφέρει στην παραπάνω συζήτηση εξετάζοντας τη διαμόρφωση των στόχων, τον τρόπο επιλογής και την οργάνωση της γνώσης, τη μεθόδευση της διδασκαλίας, καθώς επίσης και τις στρατηγικές αξιολόγησης ενός διαπολιτισμικού Α.Π. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός διαπολιτισμικού Α.Π., μεταξύ άλλων, είναι και τα εξής:
• παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας,
• αναγνωρίζει την ανάγκη ισορροπημένης αντιπροσώπευσης των πολιτισμικών ομάδων στα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων,
• προωθεί αξίες, συμπεριφορές και στάσεις που υποστηρίζουν την εθνοπολιτισμική ποικιλομορφία,
• καταπολεμά στερεότυπα, προκαταλήψεις, σκόπιμες παραλείψεις ή ανακρίβειες, ανισότητες, περιθωριοποίηση και ρατσισμό στα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων και στις παιδαγωγικές πρακτικές,
• χρησιμοποιεί τη βιωματική μάθηση,
• βοηθά τους μαθητές να ερμηνεύουν τα γεγονότα μέσα από την οπτική διαφορετικών εθνικών και πολιτισμικών ομάδων.
Ο σχεδιασμός ενός διαπολιτισμικού Α.Π. προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πριν εφαρμοστεί σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητών απαραίτητη είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Εισαγωγή
Το εννοιολογικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής θεωρίας
Αναλυτικά προγράμματα (Α.Π.)
Διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα
Κριτική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου
Γενικά συμπεράσματα – προτάσεις
Παραρτήματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες