Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Sandler M., Kandel I., Hans N. και η Συγκριτική Παιδαγωγική

11,94 10,75

Sandler M., Kandel I., Hans N. και η Συγκριτική Παιδαγωγική

11,94 10,75

Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό και συστηματικό οι σημαντικότερες θέσεις τριών πρωτεργατών της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ), του M. Sadler, I. Kandel, και N. Hans, οι οποίοι ανήκουν στη λεγόμενη κλασική ή παραδοσιακή ιστορική προσέγγιση της ΣΠ. Οι απόψεις αυτές αναλύονται στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και ιδεολογικό συγκείμενό τους, συγκρίνονται μεταξύ τους, ενώ παράλληλα επισημαίνονται ορισμένες αδυναμίες ή ελλείψεις τους σε επίπεδο θεωρητικής και ερευνητικής τεκμηρίωσης.

Περιεχόμενα

Η παραδοσιακή ιστορική θεώρηση της συγκριτικής παιδαγωγικής
Η πολιτική και κοινωνιολογική προσέγγιση της συγκριτικής παιδαγωγικής
Η σπουδή του εθνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης

[Περισσότερα...]