Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πλαίσιο, Σώμα, Βίωμα, Αναπαραστάσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα Ψυχολογίας και Ψυχοπαιδαγωγικής

80,00 72,00

Πλαίσιο, Σώμα, Βίωμα, Αναπαραστάσεις: Θεμελιώδη Ζητήματα Ψυχολογίας και Ψυχοπαιδαγωγικής

80,00 72,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41964780
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1717-2
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557318
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   20,5 x 27
  • Σελίδες:
   928
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει ένα κριτικό, μεταθεωρητικό, επιστημολογικό-μεθοδολογικό και εν μέρη ιστορικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αντίληψη ή επίγνωση σχετικά με τους παράγοντες του πλαισίου (οίκου, περιβάλλοντος), του σώματος, του βιώματος και των αναπαραστάσεων που υπεισέρχονται στα διάφορα θεμελιώδη θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής. Αποσκοπεί επίσης στο να προσφέρει ένα πλαίσιο ευαισθητοποίησης, προσανατολισμού και κριτικού προβληματισμού σχετικά με την σπουδαιότητα που έχει το πλαίσιο (οικολογικό, πραγματιστικό, χωροχρονικό, διαπροσωπικό, πολιτισμικό κ.ά.), το σώμα και το βίωμα στις διαδικασίες επικοινωνίας, εκπαίδευσης, γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης και γενικότερα στις διαδικασίες της γνώσης και της ανθρώπινης καθημερινής δραστηριότητας στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας. Στα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου γίνεται επίσης μια παρουσίαση και αποτίμηση της σύγχρονης αυτής προβληματικής, έχοντας ως βασικό άξονα προβληματισμού τις δυνατότητες αξιοποίησης και κατά το δυνατό σύνθεσης επιλεγμένων σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων (κυρίως αυτές της οικολογικής, κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικής, αφηγηματικής-διαλογικής, ενσώματης και πολυτροπικής προσέγγισης) στο πνεύμα μιας οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής. Στην προοπτική αυτή, ενάντια στις βιολογικές, ατομικιστικές, θετικιστικές, μηχανιστικές, γραμμικές, αναγωγιστικές και γνωστικιστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής, προτείνονται συνθετότερες μονάδες και επίπεδα ανάλυσης, καθώς και μια διευρυμένη αντίληψη της διαλεκτικής των κοινωνικών σχέσεων με τις ψυχολογικές και καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου. Στην προοπτική αυτή βασίζεται η εναλλακτική πρόταση στην εκπαίδευση και των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης, αυτή της Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής, η οποία αντιδιαστέλλεται από το κυρίαρχο παράδειγμα του νοησιαρχισμού και γνωστικισμού.
Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Βασικά ζητήματα σχετικά με τα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια και τις πρακτικές της δυτικής ψυχολογίας
Η έννοια της θεωρίας και του «παραδείγματος» και οι βασικές παραδοχές και κριτικές των σημαντικότερων θεωρητικών «παραδειγμάτων» της ψυχολογίας
Γνωστικισμός, πλαίσιο και βίωμα: για την κατασκευή της ψυχολογικής γνώσης και το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και την καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία
Περιβάλλον, υποκειμενική εμπειρία, νους: κριτική της ατομιστικής οντολογίας και του γνωστικισμού στην ψυχολογία
Η ψυχολογία ως ανθρωπιστική-ερμηνευτική επιστήμη
Η ψυχολογία ως αφηγηματική-διαλογική επιστήμη: από το πλαισιοθετημένο βίωμα στα σενάρια, την αφήγηση και το διαλογικό εαυτό
Η ψυχολογία ως οικολογική-ενσώματη επιστήμη
Η ψυχολογία ως κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική επιστήμη
Βασικές παραδοχές και έννοιες της οικο-σωματικο-βιωματικής προσέγγισης στην ψυχολογία
Η γνώση και οι ανθρώπινες πράξεις νοήματος υπό το πρίσμα της οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής
Ο εαυτός στις κοινωνικό-ιστορικό-πολιτισμικές, διαλογικές και οικολογικές προσεγγίσεις: προς μια διευρυμένη προοπτική του εαυτού
Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές διαστάσεις της ψυχολογίας της παρώθησης και οι συνεπαγωγές της
Κριτική θεώρηση των σημαντικότερων προσεγγίσεων που αφορούν τις έννοιες και τις κατηγορίες: η οικο-σωματικο-βιωματική προοπτική και οι συνεπαγωγές της για μια εναλλακτική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στην εκπαίδευση
Οι πρώτες θεωρίες σχετικά με τις ιδιοσυγκρασιακές διαφορές: η προσέγγιση των Ιπποκράτη και Γαληνού και των Heymans και Wiersma
Τύποι νευρικού συστήματος και εκπαίδευση: η προσέγγιση του Pavlov, του Krasnogorsky και των συνεχιστών τους
Ιδιοσυγκρασία, ανάπτυξη και διαδικασίες διαπαιδαγώγησης/εκπαίδευσης και μάθησης: η αλληλεπιδραστική προσέγγιση των Thomas και Chess
H ενεργητικότητα ως ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς
Επιστημολογική/ψυχολογική θεμελίωση της ιδιοσυγκρασιακής ιδιαιτερότητας και μοναδικότητας του ανθρώπου: η αναγκαιότητα για εναλλακτικές ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των ατομικών διαφορών και της προσωπικής ανάπτυξης
Πρωτογενή κίνητρα επικοινωνίας, αμοιβαίας κατανόησης, μάθησης και ανάπτυξης
Ο ρόλος του πλαισίου στην ερμηνεία και την κατανόηση των επικοινωνιακών πράξεων και τα στιλ διαπροσωπικής συμπεριφοράς
Ψυχολογικός χρόνος και υποκειμενικότητα
Ατομικές διαφορές, βιορρυθμοί και μηχανισμοί μάθησης και ανάπτυξης του άγχους: από το φυσικό πλαίσιο της ζούγκλας του «πρωτόγονου» στο πολιτισμένο πλαίσιο της ζούγκλας του «σύγχρονου» ανθρώπου
Κοινωνία της αφαίρεσης (αποσύνδεσης) και κενός-κορεσμένος εαυτός: ο αποξενωτικός τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
Βίωμα και διαδικασίες διαμόρφωσης του εαυτού και των ηθικών προσανατολισμών των δυο φύλων
O ρόλος του βιώματος και του κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικου πλαισίου στην ηθική αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών
Η τραγωδία του Columbine ως παράδειγμα ακήρυχτου πολέμου στην κοινωνία και την εκπαίδευση
Μεταφορά και πολυτροπικότητα: βασικές παραδοχές, έννοιες και παραδοχές
Αντίληψη και γλώσσα: αμοιβαίες σχέσεις και ο ρόλος τους στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών
Οπτική αντίληψη και εικόνες: ο ρόλος τους στην αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών
Το απρόβλεπτο στην ανθρώπινη συμπεριφορά και το εκπαιδευτικό πλαίσιο ως οικολογικός, σημειωτικός και κοινωνικο-πολιτισμικός θώκος: συνεπαγωγές στη μεθοδολογία της έρευνας και στο σχεδιασμό των διδακτικών, μαθησιακών και αναπτυξιακών διαδικασιών
Η γνώση, η διδασκαλία, η μάθηση και η ανάπτυξη ως διαλογική διαδικασία
Η διδασκαλία, η μάθηση και η ανάπτυξη ως κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική διαδικασία: η προσέγγιση του L. Vygotsky και το ζήτημα της εσωτερίκευσης
Η οικο-σωματικο-βιωματική προοπτική και η βιωματική, ευρετική και αφηγηματική-διαλογική ψυχοπαιδαγωγική ως τόπος εμπειρίας, μάθησης και ανάπτυξης: βασικές αρχές, μέθοδοι και ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής σε ζητήματα κοινωνικο-ηθικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης
Οι συζεύξεις οίκου, σώματος και βιώματος ως τόπος της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες