Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης

44,78 40,30

Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης

44,78 40,30

Περιγραφή

Στον ανά χείρας τόμο συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις ανακοινώσεις που έγιναν στο Α΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης και αφορούν σε θέματα ιστοριογραφίας, ιστορίας των εκπαιδευτικών θεσμών, των παιδαγωγικών ιδεών, των μεταρρυθμίσεων, της κατάρτισης κι επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των σχολικών εγχειριδίων, των αναλυτικών προγραμμάτων και της οργάνωσης-διοίκησης-εποπτείας εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα: μεθοδολογικά ζητήματα στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Α.Δ.|| Η μεταρρύθμιση "Αρσένη". Ιστορική αναφορά στην προετοιμασία της και την πρώτη εφαρμογή της, Μ.Κ.
Η ανθρωπολογική στροφή στην ιστορία της εκπαίδευσης. Η σημασία της σοφιστικής για τις θεωρίες της παιδείας, Α.Κ.
Όψεις της ιστοριογραφίας νεοελληνικής εκπαίδευσης, Σ.Μ.
Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης – επιστημολογικές διαπλοκές, Θ.Μ.
Το παράδειγμα των Karl Popper και Brian Holmes ως εργαλείο ανάλυσης του συγκειμένου των εκπαιδευτικών αλλαγών, Π.Κ.Π.
Εκπαιδευτική πολιτική – εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους στην εκπαίδευση στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Π.Κ.
Χριστιανικά σωματεία και εκπαιδευτική πολιτική (1964-1999): η εξέγερση του "καλού νοικοκύρη" ως στοιχείο κανονικότητας, Δ.Κ.Μ.
Οι θέσεις της αριστεράς για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περίοδο 1955-1965, Α.Π.
Εθνική και αποικιακή εκπαιδευτική πολιτική στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο: το ζήτημα του ελέγχου των δασκάλων (1895-1929), Δ.Φ.Χ.
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση – Μετεκπαίδευση Δασκάλων/ισσών και Νηπιαγωγών: Δάσκαλοι και Διδασκαλεία στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περίπτωση της Μακεδονίας. Το υποδιδασκαλείο αρρένων Θεσσαλονίκης (1901-1913), Α.Α. ||Η εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εκπαίδευση των δασκάλων στην Ελλάδα (Διδασκαλεία, Παιδαγωγικές Ακαδημίες), Γ.Ε.Π.
Ο θεσμός των ιεροδιδασκαλείων (1918-1989). Η διαχρονική εξέλιξη και η συμβολή του στην εκπαίδευση, Λ.Σ.
Η ζωή σ’ ένα διδασκαλείο του μεσοπολέμου: Η περίπτωση της Λαμίας, Χ.Γ.Χ.
Ιστορία παιδείας – Παιδαγωγικές ιδέες:Η θεμελίωση της παιδαγωγικής ως επιστήμης στην Ελλάδα: Η εξέλιξη των παιδαγωγικών ιδεών και η συμβολή των παιδαγωγών, Χ.ΗΡ.Α.
Ο Edmond Demolins και το σχολείο Roches: Πρώτες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές της νέας αγωγής στη Γαλλία, Δ.Κ.
Ελληνική Εκπαίδευση 19ος – 20ός αιώνας: Συγκριτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις αρχές του 20ού αιώνα. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών περιοδικών στην Κρήτη, Π.Κ.
Η "ηθικοποίηση" του λαού δια μέσου της προσχολικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο του 119ου αιώνα, Μ.Μ.
Τελεσφόρες και ατελέσφορες προσπάθειες για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνική κράτος: Αρχειακές έρευνες σχετικές με την επαρχία Θήρας, Δ.Α.Σ.
Κρητική Πολιτεία (1898-1913): Επισκόπηση των κυριότερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμιστικών επεισοδίων, Α.Χ.
Σχολικά εγχειρίδια: Το πρότυπο του "καλού πατριώτη και πολίτη" στα εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1949-1974), Μ.Α.
Σύγχρονοι προβληματισμοί για τη διδασκαλία της ιστορίας στις χώρες της Βαλκανικής, Σ.Β.
Αναλυτικά προγράμματα-Σχολική ζωή: Τα νέα προγράμματα σπουδών υπηρετούν τη μάθηση: Το παράδειγμα της ιστορίας, Θ.Κ.
Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου από το τέλος του εμφυλίου μέχρι το 1963, Ι.Ν.Κ.
Η παρουσία της Ευρώπης στο αναλυτικό πρόγραμμα της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριτική θεώρηση των τριών τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα (1977, 1982, 1998), Γ.Φ.-Μ.Ι.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Το πρόγραμμα σπουδών του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 1837-1911, Β.Κ.
Περί της συστάσεως του πανεπιστημίου: Σηματοδότηση λόγου και αντιλόγου, Κ.Β.Κ.
Δόμηση του Πανεπιστημίου Πατρών και η μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Α.Κ.
"Ανέλαβον αυθορμήτως να παραδώσωσιν αμισθί μαθήματα": Οι πρώτοι υφηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1862), Π.Κ.
Χαρισματική ιδεολογία και διαδικασίες μετάβασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της μεταρρύθμισης του ’29, Ν.Ε.Π.
Η βιομηχανική επανάσταση και η μεταμόρφωση του σύγχρονου πανεπιστημίου: Η περίπτωση των ΗΠΑ, Σ.Π.Ρ.
Η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και η συμβολή της στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας (1837-1911), Σ.Χ.
Νέες τεχνολογίες και ιστορία: Η λανθάνουσα ιδεολογική χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού και των πολυμέσων στη διαχείριση της ιστορικής γνώσης και η αναντιστοιχία τους με τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές, Γ.Κ.-Μ.Θ.-Γ.Γ.

[Περισσότερα...]