Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτική Πολιτική & Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (1946-1967)

26,87 24,18

Εκπαιδευτική Πολιτική & Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (1946-1967)

26,87 24,18

Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο ρόλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ως ομάδας πίεσης στη σύλληψη, διαμόρφωση , θεσμοθέτηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους την περίοδο 1946 έως 1967. στόχος της εργασίας είναι η συστηματική διερεύνηση του βαθμού επιρροής του εκπαιδευτικού λόγου της ΔΟΕ στη διαμόρφωση και εφαρμογή του κρατικού εκπαιδευτικού έργου. Οι πηγές της έρευνας, που προσεγγίσθηκαν με τη χρήση της ποσοτικής και της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, είναι τα τεύχη του Διδασκαλικού Βήματος και τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΟΕ. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία αντιμετωπίστηκε ως οργάνωση συμφερόντων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του ιδιότυπου κρατικού κορπορατισμού της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, σύμφωνα με τον οποίο οι ομάδες συμφερόντων βρίσκονταν κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, τόσο ως προς τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών τους όσο και ως προς των έλεγχο των διεκδικήσεών τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αρκτικόλεξα – Συντομογραφίες
Εισαγωγικά
Ιστορικά προλεγόμενα
Θεωρητικό πλαίσιο
Η μεθοδολογία
Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων
Η περιπέτεια του εκπαιδευτικού λόγου της ΔΟΕ στις συμπληγάδες του κρατικού κορπορατισμού: γενικά συμπεράσματα, ερμηνευτικός-κριτικός αναστοχασμός
Βιβλιογραφία
Πηγές
Ευρετήριο ονομάτων προσώπων.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες