Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο

14,92 13,43

Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο

14,92 13,43

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την Δ’ σταυροφορία στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύτηκαν στις κτήσεις, σύμφωνα με λατινικές κυρίως πηγές.
Η έντονη κινητικότητα των Δυτικών την περίοδο των σταυροφοριών στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και οι συνέπειες της παρουσίας τους στη Ρωμανία, όπως και η πολιτική των λατινικών δυνάμεων, οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και η συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί την κύρια θεματική της μελέτης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν ερευνητικά και βιβλιογραφικά τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Η συμβολή των λατινικών εγγράφων
Οι σταυροφορίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Νέοι θεσμοί και κοινωνικοοικονομικές δομές στις σταυροφορικές κτήσεις της Ρωμανίας
ιστορική εξέλιξη και η οργάνωση των σταυροφορικών ηγεμονιών μετά το 1204
Άλλες λατινικές δυνάμεις στη Ρωμανία κατά το β’ μισό του 13ου και τον14ο αιώνα
Συμπεράσματα-Επίλογος
Παράρτημα
Summary
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο των κυριοτέρων ονομάτων και όρων.

[Περισσότερα...]