Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανάλυση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Υπόδειγμα Ζήτησης για την Ελληνική Οικονομία

11,74 10,57

Ανάλυση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Υπόδειγμα Ζήτησης για την Ελληνική Οικονομία

11,74 10,57

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31081
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0621-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   550516
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   132
Περιγραφή

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μακροχρόνια ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονομία από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 οφείλεται στη στασιμότητα των ιδιωτικών επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας δραστηριότητας.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης, επιχειρείται μια ανάλυση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά είδος και κατά κλάδο. Εξετάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων και οι αιτίες της στασιμότητάς τους, ενώ επίσης διερευνάται το κατά πόσο η αποχή από επενδύσεις σε ορισμένα είδη/κλάδους και η μη-ενθάρρυνσή τους επέδρασαν αρνητικά στη γενικότερη ύφεση και στασιμότητα στην οικονομία της χώρας.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά το επεκτεταμένο υπόδειγμα πολλαπλασιαστή/επιταχυντή σε ανοικτή οικονομία με εύκαμπτες τιμές, κάτω από την υπόθεση περί ύπαρξης χρηματοπιστωτικών περιορισμών στην ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα. Προσομοιώσεις που γίνονται πάνω στην ανηγμένη μορφή της συνάρτησης ζήτησης εγχώριου προϊόντος δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία της περιόδου 1970-90 χαρακτηρίζεται από υψηλή μακροχρόνια οριακή ροπή προς κατανάλωση, με συνάρτηση ιδιωτικής κατανάλωσης εγγύτερα στην υπόθεση μόνιμου εισοδήματος, και χαμηλούς συντελεστές επιτάχυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων ως προς τα συστατικά μεγέθη του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων
Ευρετήριο σχημάτων και διαγραμμάτων
Μέρος Πρώτο: Ανάλυση ιδιωτικών επενδύσεων κατά είδος και κατά κλάδο στη μεταπολεμική Ελλάδα: Εισαγωγή
Σύντομη αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο
Ανάλυση ιδιωτικών επενδύσεων κατά είδος επένδυσης
Ανάλυση ιδιωτικών επενδύσεων κατά κλάδους
Συμπεράσματα
Μέρος Δεύτερο: Το υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας με εύκαμπτες τιμές και υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά πίστης. Η περίπτωση της Ελλάδας: Εισαγωγή
Το θεωρητικό πλαίσιο
Προσομοίωση του υποδείγματος
Συμπεράσματα.

[Περισσότερα...]