Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Συνθήκες Εργασίας των Εκπαιδευτικών

11,95 10,76

Οι Συνθήκες Εργασίας των Εκπαιδευτικών

11,95 10,76

Περιγραφή

Παρά την ευρύτατη αποδοχή της άποψης ότι η σχολική πραγματικότητα είναι σύνθετη και περίπλοκη και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συχνά την αδικία να χρεώνονται προσωπικά την αναποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και να τους αποδίδονται ευθύνες που δεν τους ανήκουν. Μεταξύ των παραγόντων που συχνά παραβλέπεται η επίδρασή τους συγκαταλέγονται και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, στις οποίες οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Ο χώρος του σχολείου και το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον διαμορφώνουν ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, οι οποίες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα όρια και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού να ασκήσει αποτελεσματικά το επάγγελμά του, καθώς και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται πανελλαδική έρευνα στην οποία καταγράφεται η άποψη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις συνθήκες εργασίας τους, όπως αυτές διαφοροποιούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καθώς και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις επιδράσεις που δέχονται από τις συνθήκες εργασίας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος διεύθυνσης σειράς
Πρόλογος
Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και ποιότητα στην εκπαίδευση: Προσεγγίσεις στον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό έργο, Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, Η κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα μέσα στην οποία καλείται σήμερα ο εκπαιδευτικός να ασκήσει το επάγγελμά του, Το θεσμικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
Η έρευνα: Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας, Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων – Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Επίλογος – Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]