Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 1

39,81 35,83

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 1

39,81 35,83

Περιγραφή

Ο κανών οσαύτως είνε ότι και πολλοί των φοιτητών, θεωρούντες πάρεργον την φοίτησιν εις το Πανεπιστήμιον και την σπουδήν, διάγουσι συνήθως τον ακαδημαϊκόν των βίον εν αμεριμνομερίμνη ή διασκεδάζοντες• διό οι φρονιμώτεροι των γονέων εν ταις επαρχίαις, φροντίζοντες να εγγράφωσι και ανανεώσι τακτικώς και ανελλιπώς τας εγγραφάς των υιών των εν τω Πανεπιστημίω, δεν αποστέλλουσιν αυτούς συνήθως εις Αθήνας, ει μη περί το τέλος μόνον των σπουδών των, όπως παρασκευασθώσι δι’ εξετάσεις και υποστώσι ταύτας. Και ούτοι δε και εκείνοι, προκειμένου περί διδακτορικών εξετάσεων, δεν μελετώσι πράγματι την επιστήμην, αλλ’ αποστηθίζουσι συνήθως τους κοινοτάτους των ορισμών ή μόνοι επί τη βάσει περιλήψεων ή εν φροντιστηρίοις, άτινα είνε οικτρά παρωδία των αλλαχού τοιούτων. Επιπολαίως δε και αβρόχοις ποσί διερχόμενοι ούτω την επιστήμην υφίστανται κατά τύπους τας εξετάσεις και χειροτονούνται καθ’ εκατοστύας ετησίως διδάκτορες, γινόμενοι ούτω κακού μάλλον ή καλού πρόξενοι εις τε την Πολιτείαν και εις την Κοινωνίαν, ων τας πρακτικάς επιστημονικάς ανάγκας είναι ανίκανοι αυτοί να πληρώσωσιν, ως δει.

[Από την Αιτιολογική Έκθεση των πανεπιστημιακών νομοσχεδίων του Α. Ευταξία (1899)]

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Σκοποθεσία – Ερωτήματα
Πανεπιστήμιο: Εννοιολόγηση – γένεση – εξέλιξη – φιλοσοφία
Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Μεθοδολογικές – Θεωρητικές επιλογές
Η Γένεση και εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση, Ξενόγλωσση, θεσμικά κείμενα
Τεκμήρια
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες