Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 1

39,81 35,83

In stock
Τεκμήρια Ιστορίας (1836-1925)

39,81 35,83

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31570
Εκδόσεις:  
Τόμος:   20
ISBN:   978-960-01-1045-6
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2006
Κωδ. καταλόγου:   9557243
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   559

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο κανών οσαύτως είνε ότι και πολλοί των φοιτητών, θεωρούντες πάρεργον την φοίτησιν εις το Πανεπιστήμιον και την σπουδήν, διάγουσι συνήθως τον ακαδημαϊκόν των βίον εν αμεριμνομερίμνη ή διασκεδάζοντες• διό οι φρονιμώτεροι των γονέων εν ταις επαρχίαις, φροντίζοντες να εγγράφωσι και ανανεώσι τακτικώς και ανελλιπώς τας εγγραφάς των υιών των εν τω Πανεπιστημίω, δεν αποστέλλουσιν αυτούς συνήθως εις Αθήνας, ει μη περί το τέλος μόνον των σπουδών των, όπως παρασκευασθώσι δι’ εξετάσεις και υποστώσι ταύτας. Και ούτοι δε και εκείνοι, προκειμένου περί διδακτορικών εξετάσεων, δεν μελετώσι πράγματι την επιστήμην, αλλ’ αποστηθίζουσι συνήθως τους κοινοτάτους των ορισμών ή μόνοι επί τη βάσει περιλήψεων ή εν φροντιστηρίοις, άτινα είνε οικτρά παρωδία των αλλαχού τοιούτων. Επιπολαίως δε και αβρόχοις ποσί διερχόμενοι ούτω την επιστήμην υφίστανται κατά τύπους τας εξετάσεις και χειροτονούνται καθ’ εκατοστύας ετησίως διδάκτορες, γινόμενοι ούτω κακού μάλλον ή καλού πρόξενοι εις τε την Πολιτείαν και εις την Κοινωνίαν, ων τας πρακτικάς επιστημονικάς ανάγκας είναι ανίκανοι αυτοί να πληρώσωσιν, ως δει.

[Από την Αιτιολογική Έκθεση των πανεπιστημιακών νομοσχεδίων του Α. Ευταξία (1899)]

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Σκοποθεσία – Ερωτήματα
Πανεπιστήμιο: Εννοιολόγηση – γένεση – εξέλιξη – φιλοσοφία
Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Μεθοδολογικές – Θεωρητικές επιλογές
Η Γένεση και εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση, Ξενόγλωσση, θεσμικά [Περισσότερα…]