Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δημόσιος Χώρος και Φύλο

17,91 16,12

Δημόσιος Χώρος και Φύλο

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31188
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   4
  • ISBN:
   978-960-402-355-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   402355
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   277
Περιγραφή

Το φύλο ως κοινωνιολογική και πολιτική συνιστώσα συνιστά ένα ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διερεύνησης και αναδιατύπωσης της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, αναμόρφωσης του πολιτικού πεδίου και επανεξέτασης της διαμεσολαβητικότητας μέσω της αφήγησης της μεντιακής σφαίρας. Η θεώρηση του φύλου ως μιας κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής ενδυναμώνει την προσέγγιση διερεύνησης του πολιτικού και κοινωνικού αντικειμένου μέσα από την οπτική των σχέσεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συμβολικές και γνωστικές διεργασίες, στην κατασκευή νοημάτων και αναπαραστάσεων, στη δημόσια δράση και στο επικοινωνιακό πράττειν. Παράλληλα όμως αναδύονται και ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιωτική σφαίρα, δηλαδή το χώρο του προσωπικού. Η οπτική γωνία της σχέσης άντρας-γυναίκα κατέχει κυρίαρχη θέση στην προσέγγιση του ρόλου του κοινωνικού φύλου επαναπροσδιορίζοντας την πρακτική και την αντίληψη για τον δημόσιο χώρο, θέτοντας νέους όρους για τη σύλληψη του πολιτικού, συντελώντας στη διαφοροποίηση, μέσω της δράσης, των έμφυλων σχέσεων εξουσίας και στον επανακαθορισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών ενσωματώνοντας τη μεταβλητή φύλο /στη χάραξη κάθε πολιτικής. Το κοινωνικό φύλο προβάλλει έτσι ως μια παράμετρος που επιθυμεί να αποδώσει μια νέα διάσταση στο πολιτικό, είτε αυτό αφορά την άμεση πρακτική στον πολιτικό στίβο, στους θεσμούς ακόμα και στην ίδια την ιδιωτική σφαίρα –στην αλληλεπίδρασή της προφανώς με τη δημόσια σφαίρα–, είτε αφορά ζητήματα που σχετίζονται με το ερμηνευτικό πλαίσιο, ζητήματα αναπαραστάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τη λειτουργία της διαμεσολαβημένης σφαίρας στο επίπεδο της μαζικής επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο, έτσι, ενός πολυκεντρικού δημόσιου χώρου μέσα από την ύπαρξη πολύμορφων θεσμών αλλά και δρώντων άρα και πολλαπλών αυτόνομων και παράλληλα αλληλοεπηρεαζόμενων χώρων, αναδύονται και ζητήματα πολιτικής κουλτούρας και συμπεριφοράς. Στην κατεύθυνση της επαναθεώρησης της πολιτικής, η επικοινωνιακή διάσταση που λαμβάνει υπ’ όψιν τις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες δημόσιες σφαίρες ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον επιμένει ιδιαιτέρως στην ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ή ηθικών αξιών που χαρακτηρίζουν κάθε ξεχωριστή σφαίρα καθώς και στη δυναμική των διαδικασιών επικοινωνίας που αποκλείονται από την επικρατούσα δημόσια σφαίρα. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ευρύτερα τα προϊόντα των τεχνολογιών της
επικοινωνίας και της πληροφόρησης στη σχέση τους με το φύλο ενέχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στη συγκρότηση του δημόσιου χώρου, όσο και στη διάκριση ή μη της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Διεπιστημονικότητα και Φύλο: Κρατικός φεμινισμός στην Ελλάδα, Πολιτικός λόγος, "φύλο" και "έμφυλη υποκειμενικότητα", Ένας δικός της χώρος: Ο συναισθηματικός δεσμός με το σπίτι και η συγκρότηση της γυναικείας χωρικής ταυτότητας, Ανδρικός λόγος – γυναικείος λόγος: Μια κριτική-κοινωνιογλωσσική προσέγγιση στο λόγο των μαθητών και των μαθητριών
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Φύλο: Η γυναίκα εγκληματίας στον δημόσιο χώρο: Αναπαραστάσεις της γυναικείας εγκληματικότητας, Η κάλυψη της Ημέρας της Γυναίκας από τα ΜΜΕ: Η περίπτωση του ελληνικού Τύπου, Απεικονίζοντας στις εφημερίδες τις γυναίκες πολιτικούς και πρωταθλήτριες κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων "Αθήνα 2004", Ραδιοφωνικό ακροατήριο και φύλο, Από την "προσωποποίηση" της πληροφορίας στη διαφοροποίηση λόγω φύλου – Υπάρχει ένα "γυναικείο" δημοσιογραφικό ήθος τηλεοπτικής παρουσίασης;
Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων.

[Περισσότερα...]