Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνές Δίκαιο

39,81 35,83

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Διεθνές Δίκαιο

39,81 35,83

Περιγραφή

Το έργο αποτελεί μία συνολική θεώρηση του κλάδου του διεθνές δικαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου, αλλά και επιμέρους αντικείμενα διεθνών ρυθμίσεων, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το περιβάλλον, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων και η διεθνής αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο συγγραφέας προσεγγίζει τους διεθνείς κανόνες και θεσμούς μέσα από την ιστορική τους προέλευση και την ιδεολογική τους διάσταση κατά τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η δυναμική διάσταση του διεθνούς δικαίου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος της επιστημονικής επιμελήτριας
Μεταφραστικό επίμετρο
Πρόλογος του Antonio Cassese
Αρκτικόλεξα, συντομεύσεις και βραχυγραφίες
Πινάκας υποθέσεων
Η προέλευση και τα θεμέλια της διεθνούς κοινότητας: 1. Κύρια νομικά χαρακτηριστικά της διεθνούς κοινότητας, 2. Ιστορική εξέλιξη της διεθνούς κοινότητας, 3. Θεμελιώδεις αρχές των διεθνών σχέσεων
Υποκείμενα της διεθνούς κοινότητας: 4. Τα κράτη ως πρωταρχικά υποκείμενα διεθνούς δικαίου, 5. Χωρική διάσταση των κρατικών δραστηριοτήτων, 6. Περιορισμοί στην κρατική κυριαρχία: ασυλίες και μεταχείριση των ατόμων, 7. Aλλα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου
Δημιουργία και εφαρμογή διεθνών νομικών προτύπων: 8. Διαμόρφωση κανόνων του διεθνούς δικαίου: το έθιμο, 9. Διεθνείς συνθήκες, 10. Aλλες δικαιοπαραγωγικές διαδικασίες, 11. Ιεραρχία των κανόνων στο διεθνές δίκαιο: ο ρόλος του jus cogens, 12. Εφαρμογή των διεθνών κανόνων στα εθνικά νομικά συστήματα
Οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και οι συνέπειές τους: 13. Διεθνώς άδικες ενέργειες και η νομική αντίδραση σε αυτές, 14. Προώθηση της έννομης τάξης και αποτροπή ή διευθέτηση διαφορών, 15. Επιβολή
Σύγχρονα ζητήματα στο διεθνές δίκαιο: 16. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, 17. Κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών και συλλογική ασφάλεια, 18. Μονομερής προσφυγή στη βία από τα κράτη, 19. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 20. Νομικοί περιορισμοί στη βία σε ένοπλες συρράξεις, 21. Καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, 22. Διεθνής αντίδραση στην τρομοκρατία, 23. Προστασία του περιβάλλοντος, 24. Νομικές απόπειρες γεφύρωσης του χάσματος Βορρά-Νότου

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα