Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδασκαλία και Μάθηση του Γραπτού Λόγου

21,90 19,71

Διδασκαλία και Μάθηση του Γραπτού Λόγου

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50660208
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1702-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557313
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   336
Περιγραφή

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια σύνθετη και επίπονη δραστηριότητα που απαιτεί από το μαθητή-συγγραφέα τη συνέργεια γλωσσικών, γνωστικών, μεταγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Το ίδιο επίπονη –και προκλητική συνάμα– είναι η διδασκαλία της, εφόσον απαιτεί και από τον εκπαιδευτικό γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να διαμορφώνει αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας, με τις οποίες το παραδοσιακό μοντέλο έχει αποτύχει να τον εφοδιάσει.
Το παρόν βιβλίο, αφορμώμενο από τις παραπάνω διαπιστώσεις, επιδιώκει να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με τις σύγχρονες κοινωνικο-γνωστικές και κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις της παραγωγής του γραπτού λόγου οι οποίες αναδύθηκαν από την κριτική που ασκήθηκε στο παραδοσιακό μο­ντέλο για την αναποτελεσματικότητά του – και σ’ αυτό το στόχο είναι αφιερωμένο το πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο δεύτερο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγ­γίσεις, ενώ στο τρίτο μέρος, το περισσότερο πρακτικό, παρατίθενται συγκεκριμένες τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει έμπρακτα τις αρχές αυτές.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Μ. Παπαδοπούλου
Εισαγωγή
Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παραγωγής γραπτού λόγου
Βασικές αρχές για το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων παραγωγής του γραπτού λόγου
Διδακτικές εφαρμογές, στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης
Ελληνική και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]