Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

14,93 13,44

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

14,93 13,44

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης της μάθησης και της αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται στη νέα οπτική με την οποία εξετάζεται τόσο η μάθηση όσο και η αξιολόγησή της (με έμφαση στα αποτελέσματα που έχουν πραγματικά επιτευχθεί). Κατ’ ακολουθία, ο νέος σκοπός είναι να ενσωματωθεί η αξιολόγηση στη μαθησιακή διαδικασία ώστε να αποτελεί μέρος της καθημερινής διδακτικής πρακτικής και της καθημερινής μαθησιακής εμπειρίας του μαθητή. Σε παιδαγωγικό επίπεδο η αξιολόγηση έχει την έννοια της διάγνωσης των διδακτικών καταστάσεων και της ανατροφοδότησης των ατόμων που ενέχονται σ’ αυτές. Ο προσανατολισμός της αυτός είναι σημαντικός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς αυτή απαιτεί την επίτευξη ενός μεγάλου εύρους στόχων σε όλα τα επίπεδα της συγκρότησης της προσωπικότητας του ατόμου, (στόχοι γνωστικοί, συναισθηματικοί, δεξιοτήτων), οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης. Η αξιολόγηση, ως διαδικασία του συστηματικού προσδιορισμού της ποιότητας ενός σχολικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των τρόπων με τους οποίους το πρόγραμμα μπορεί να βελτιωθεί, καθορίζει την αποτελεσματικότητα και επάρκεια του προγράμματος, τα περιθώρια βελτίωσής του, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν σ’ αυτό βελτιωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις. Απαιτεί επιστημονικές μεθόδους και μια πιο αυστηρή διαδικασία, ώστε οι μετέπειτα εφαρμογές προγραμμάτων να τεθούν σε ασφαλέστερες βάσεις, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την μελλοντική εξέλιξή τους μπορεί να επηρεάσουν πολλαπλά την ποιότητα ζωής μας – ίσως ακόμη και την ποιότητα ζωής της επόμενης γενιάς. Η αναγκαιότητα για έρευνα υψηλής ποιότητας στο χώρο των προγραμμάτων που υλοποιούνται, με στόχο την αξιοποίηση της δυναμικής τους για την καλύτερη μελλοντική πορεία του θεσμού, αποτέλεσαν το σκεπτικό και το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς του παρόντος βιβλίου, στο οποίο επιχειρείται εκτός της θεωρητικής προσέγγισης της αξιολόγησης, ο σχεδιασμός και η πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης. Απώτερος στόχος μας: η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης αποτελεσματικότερων σχολικών προγραμμάτων.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Διαγραμμάτων – Πινάκων
Αντί προλόγου
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Προσέγγιση της έννοιας της αξιολόγησης
Αξιολόγηση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Έρευνα εφαρμογή αξιολόγησης
Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας εφαρμογής μοντέλου αξιολόγησης
Γενικές επισημάνσεις

[Περισσότερα...]