Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Συναισθηματική Γλώσσα

19,01 17,11

Η Συναισθηματική Γλώσσα

19,01 17,11

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31595
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-143-5
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402143
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   315
Περιγραφή

Η Συναισθηματική Γλώσσα αποτελεί ένα πρωτότυπο εγχείρημα στην έρευνα της γλωσσικής μάθησης και των σύγχρονων αναγκών της ανθρωπιστικής παιδείας. Αποτελεί νέα θεώρηση μιας παλιάς ιδέας για τη δύναμη της ανάγνωσης, που περιγράφεται ως μέθοδος σε συγκεκριμένα στάδια αξιοποίησής της με τη βοήθεια του διαλόγου στην τάξη. Η θεώρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ένα μοντέλο γλωσσικής διδασκαλίας και προσέγγισης συναισθηματικών στόχων στην εκπαίδευση, η οποία υπήρξε μέχρι σήμερα μονομερώς προσανατολισμένη στη γνώση ως αποθήκευση πληροφοριών, διερευνάται μέσα από τη βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της μάθησης. Στη Συναισθηματική Γλώσσα ο αναγνώστης, εκτός από τα θεωρητικά δεδομένα, θα βρει παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου ως διδακτικό υλικό με ευέλικτες δραστηριότητες τόσο για την καλλιέργε3ια του γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών όσο και για την καλλιέργεια θετικής στάσης ζωής. Στη μελέτη αυτή υπάρχει επίσης αναλυτικός κατάλογος παιδικών και νεανικών βιβλίων σε θεματικές ενότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης της συναισθηματικής γλώσσας των βιβλίων, όπως: η ζήλια ανάμεσα στα αδέλφια, το διαζύγιο των γονέων, η απουσία του γονέα από την οικογένεια, τη φτώχια, η εμπειρία ή ο φόβος του θανάτου, η αρρώστια ως προσωπικό βίωμα ή ως συμβάν στο στενό περιβάλλον του παιδιού, η παιδική εκμετάλλευση και κακοποίηση, η αντιμετώπιση του ξένου, η αλλαγή διαμονής, ο φόβος για εγκατάλειψη, σεισμό ή άλλη φυσική καταστροφή κ.ά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Όροι και ορισμοί ή τι είναι η βιβλιοθεραπεία
Ο ορισμός της βιβλιοθεραπευτικής ανάγνωσης ως αναγνώριση και αναζήτηση νοήματος: οι σημαντικές λεπτομέρειες στην εκπαιδευτική της χρήση ή … γιατί ο μαθητής δεν προσέχει στο μάθημα.
Διαχρονική μελέτη της θεραπευτικής ανάγνωσης-αφήγησης ή το ιστορικό γίγνεσθαι της βιβλιοθεραπείας
Η σύγχρονη διεθνής έρευνα για τη βιβλιοθεραπεία στην εκπαίδευση
Βιβλιοθεραπευτική διαδικασία – Περιγραφή της μεθόδου στα στάδια μελέτης της
Οι τέσσερις σκοποί της Βιλβιοθεραπευτικής Μεθόδου σε Ανάγνωση, Ακρόαση, Ομιλία και Γραφή: Σκοποί κατανόησης που απευθύνονται στην ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους δια της γλωσσικής διδασκαλίας
Το στάδιο της Κάθαρσης στη διδασκαλία με βάση τη βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση
Το πρόβλημα "Αβγού και Κότας" στη μάθησης της γλώσσας και "στρατηγικές" της βιβλιοθεραπευτικής διαδικασίας
Δημιουργική έκφραση και γραπτή έκφραση στη βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της γλώσσας
Ο ρόλος του δασκάλου-συντονιστή σε ένα πρόγραμμα βιβλιοθεραπευτικής προσέγγισης της γλώσσας ή ποιος θα μπορούσε να αναλάβει μια διδασκαλία βιβλιοθεραπευτικής κατεύθυνσης
Ο ρόλος του μαθητή που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα βιβλιοθεραπευτικής προσέγγισης της γλώσσας
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της γλώσσας
κριτήρια επιλογής βιβλιοθεραπευτικών υλικών
Οδηγός θεματολογικής κατάταξης παιδικών βιβλίων της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής για βιβλιοθεραπευτική προσέγγιση της γλώσσας. Περισσότεροι από διακόσιοι τίτλοι παιδικών βιβλίων ως πρόταση για 19 θεματικές ενότητες κοινωνιοσυναισθηματικής κατεύθυνσης
Αναλυτικός θεματικός κατάλογος αναγνωσμάτων για βιβλιοθεραπευτική χρήση: Τίτλοι και σχόλια για το περιεχόμενο
Συμπεράσματα – Σκέψεις για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου
Αντί επιλόγου – Προτάσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Παράδειγμα βιβλιοθεραπευτικής πρότασης με κείμενο στο λογοτεχνικό είδος του Φανταστικού Μυθιστορήματος, Παράδειγμα βιβλιοθεραπευτικής πρότασης με κείμενο στο λογοτεχνικό είδος: Βιογραφία, Ιδέες για τη χρήση της βιβλιοθεραπευτικής προσέγγισης στη γλώσσα ανεξάρτητα από το είδος γραφής στο οποίο κατατάσσεται το κείμενο
Ειδικές δραστηριότητες γραπτής ανταπόκρισης στο ανάγνωσμα ανεξάρτητα από το είδος γραφής, Αναφορά στοιχείων από πειραματική διδασκαλία – ημερολογιακή καταγραφή, Πίνακες αξιολόγησης – Υποδείγματα σχεδίων εργασίας για τον εκπαιδευτικό-ερευνητή προς αξιολόγηση του ιδίου, των παιδιών και της μαθησιακής διαδικασίας, Διαγράμματα παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας στην ομάδα. Σχέδια ανταπρόκρισης στην προληπτική βιβλιοθεραπεία, Σχέδια ανταπόκρισης των παιδιών που συμμετέχουν στη βιβλιοθεραπευτική διαδικασία μάθησης, Έλεγχος προσαρμογής στη σχολική διαδικασία – σχολική ζωή, Ασκήσεις ακρόασης, Δελτία προόδου – Λοιπά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση, Έρευνα παρατηρήσεων του εκπαιδευτικού, Επίσημοι φορείς και οργανισμοί – χρήσιμες διευθύνσεις για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το θέμα μας
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]