Αρχεία δεδομένων από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ.Κ. Χρήστου

 

Στα αρχεία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα (λεπτομερής περιγραφή των μεταβλητών δίδεται στο παράρτημα 4 του βιβλίου):

 

Α. Αρχείο με το όνομα «OECD 1960-1994». Το αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία για ορισμένα μακροοικονομικά μεγέθη για την Ελληνική Οικονομία για την περίοδο 1960-1994 που ελήφθησαν από εκδόσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 

Το αρχείο OECD1960-1994.csv περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή comma separated value.

Τα αρχεία OECD1960-1994.dat και OECD1960-1994.txt περιλαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφή ASCII.

Το αρχείο OECD1960-1994.dta περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Stata.

Το αρχείο OECD1960-1994.gdt περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Gretl.

Το αρχείο OECD1960-1994.wf1 περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Eviews.

Το αρχείο OECD1960-1994.xls περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Excel.

 

Β. Αρχείο με το όνομα «elliniki_oikonomia_1960-1999». Το Αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται σε βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας για την περίοδο 1960-1999 που ελήφθησαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής.

 

Το αρχείο elliniki_oikonomia_1960-1999.csv περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή comma separated value.

Τα αρχεία elliniki_oikonomia_1960-1999.dat και elliniki_oikonomia_1960-1999.txt περιλαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφή ASCII.

Το αρχείο elliniki_oikonomia_1960-1999.dta περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Stata.

Το αρχείο elliniki_oikonomia_1960-1999.gdt περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Gretl.

Το αρχείο elliniki_oikonomia_1960-1999.wf1 περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Eviews.

Το αρχείο elliniki_oikonomia_1960-1999.xls περιλαμβάνει τα δεδομένα σε μορφή Excel.

 

Γ. Φάκελος με το όνομα «paradeigmata». Ο φάκελος περιλαμβάνει τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», καθώς και ένα ευρετήριο στο οποίο αναφέρονται οι μεταβλητές και τα στοιχεία του κάθε παραδείγματος. Τα δεδομένα, που δίνονται σε μορφή Eviews και σε μορφή Excel, είναι καταχωρημένα σύμφωνα με την Ενότητα, το κεφάλαιο και τη σελίδα του βιβλίου. Για παράδειγμα, το παράδειγμα στη σελίδα 27 του Κεφαλαίου 2 στην Α΄ Ενότητα είναι αποθηκευμένο ως Example A027-02, το παράδειγμα στη σελίδα 715 του Κεφαλαίου 18 στην Β΄ Ενότητα είναι αποθηκευμένο ως Example B715-18, κ.ο.κ.

 

Δ. Φάκελος με το όνομα «askiseis». Ο φάκελος περιλαμβάνει τα δεδομένα των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία - Ασκήσεις». Τα δεδομένα, που δίνονται και σε μορφή Eviews και σε μορφή Excel, είναι καταχωρημένα σύμφωνα με το κεφάλαιο, τον αριθμό της άσκησης και τη σελίδα του βιβλίου. Για παράδειγμα, τα δεδομένα της άσκησης 2 του Κεφαλαίου 4 στη σελίδα 72 είναι αποθηκευμένα ως Exercise 04-02-072, τα δεδομένα της άσκησης 3 του Κεφαλαίου 18 στη σελίδα 240 είναι αποθηκευμένα ως Exercise 18-03-240, κ.ο.κ.

 

Ε. Φάκελος (Folder) με το όνομα «Panel Data». Ο φάκελος περιλαμβάνει τα δεδομένα ενός δείγματος τριάντα (Ν=30) αμερικανικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον δείκτη Dow Jones Industrial για την περίοδο 1978-1997 (Τ=20). Τα δεδομένα αφορούν τις ακόλουθες μεταβλητές: Χρέος (Debt) που παριστάνεται με DT, Κεφάλαιο (Equity) που παριστάνεται με EQ, Πάγια Στοιχεία (Fixed Assets) που παριστάνονται με FA και Σύνολο Ενεργητικού (Total Assets) που παριστάνεται με TA. Τα δεδομένα δίνονται σε μορφή EVIEWS και σε μορφή EXCEL. Στη μορφή EXCEL η στήλη Α αναφέρεται στο Σύνολο Ενεργητικού, η στήλη Β στο Χρέος, η στήλη C στα Πάγια Στοιχεία και η στήλη D στο Κεφάλαιο.

 

ΣΤ. Εφαρμογή με το όνομα «agora_katoikias.gdt» σε μορφή Gretl. Το αρχείο «agora_katoikias.doc» περιλαμβάνει εφαρμογή παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας δεδομένα της αγοράς κατοικιών του Καναδά, τα οποία δίνονται σε μορφή Excel στο αρχείο «agora_katoikias.xls».

 

Ζ. Εφαρμογή με το όνομα «synallagmatikes_isotimies.gdt» σε μορφή Gretl. Το αρχείο «synallagmatikes_isotimies.doc» περιλαμβάνει εφαρμογή υποδείγματος GARCH χρησιμοποιώντας δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου ΗΠΑ, τα οποία δίνονται σε μορφή Excel στο αρχείο «synallagmatikes_isotimies.xls». Τα δεδομένα παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα

http://eu.wiley.com/legacy/wileychi/verbeek2ed/datasets.html με το όνομα daily exchange rates

 

Η. Εφαρμογή με το όνομα «Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων.gdt» σε μορφή Gretl. Το αρχείο «Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων.doc» περιλαμβάνει εφαρμογή ελέγχου συνολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας δεδομένα συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ιταλικής λίρας και γαλλικού φράγκου, καθώς και δεικτών τιμών καταναλωτή Ιταλίας και Γαλλίας, τα οποία δίνονται σε μορφή Excel στο αρχείο «Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων.xls». Τα δεδομένα παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα

http://eu.wiley.com/legacy/wileychi/verbeek2ed/datasets.html με το όνομα purchasing power parity